Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030

30/03/2021

Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được phát triển thêm 8 Văn phòng Thừa phát lại ở các địa bàn sau: + Thành phố Vĩnh Yên: 01 Văn phòng Thừa phát lại; + Thành phố Phúc Yên: 01 Văn phòng Thừa phát lại; + Các huyện Tam Dương, Bình Xuyên, Yên Lạc, Lập Thạch, Tam Đảo, Sông Lô, mỗi huyện phát triển 1 Văn phòng Thừa phát lại.

2. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày đăng tải Văn bản Thông báo này, Thừa phát lại có nhu cầu thành lập Văn phòng Thừa phát lại tại các địa bàn nêu trên, nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 bộ hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại đến Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc (qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc) địa chỉ: Số 5 đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại theo mẫu do Bộ Tư pháp quy định tại mẫu số 16 phụ lục I của Thông tư số 05/2020/TTBTP ngày 28/8/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP;Bản thuyết minh về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện; Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm bản chính Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thừa phát lại để đối chiếu. Thừa phát lại đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại phải nộp phí thẩm định điều kiện thành lập Văn phòng Thừa phát lại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

3. Hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ nêu trên, Sở Tư pháp sẽ tiến hành thẩm định và thực hiện thủ tục trình UBND tỉnh cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại. Quá trình thực hiện nếu có nhiều hồ sơ cùng đảm bảo điều kiện theo quy định, Sở Tư pháp sẽ ưu tiên xét duyệt, trình UBND tỉnh hồ sơ có thời gian nộp sớm nhất trong số các hồ sơ đã tiếp nhận. (Lưu ý: trường hợp hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính, thì thời điểm được tính ưu tiên xét duyệt là thời điểm hồ sơ được Sở Tư pháp tiếp nhận từ cơ quan bưu chính)./.

Các tin đã đưa ngày: