TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Danh mục

Trong tình yêu không có biên giới về tuổi tác

Chỉ có tình yêu chân chính là vĩnh cửu. Đừng mang tuổi tác ra mà đổ lỗi khi mình không tự nhìn nhận chính xác về bản chất của chính mình.

Gửi bởi Nguyễn Văn A Ngày 03/07/2013

Rà soát, hệ thống hóa, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật là gì?

 

Điều 2, Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, quy định về rà soát, hệ thống hóa, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật như sau:  

1. Rà soát văn bản là việc xem xét, đối chiếu, đánh giá các quy định của văn bản được rà soát với văn bản là căn cứ pháp lý để rà soát cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội nhằm phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp.

2. Hệ thống hóa văn bản là việc tập hợp, sắp xếp các văn bản đã được rà soát, xác định còn hiệu lực theo các tiêu chí sắp xếp văn bản quy định tại Nghị định này.

3. Định kỳ hệ thống hóa văn bản là việc hệ thống hóa văn bản theo mốc thời gian được xác định trở về trước nhằm hệ thống hóa toàn bộ các văn bản đã được rà soát, xác định còn hiệu lực.

Gửi bởi Phòng XDVB Ngày 08/12/2014

Mục đích của rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật là gì?

 

Điều 3, Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, quy định về mục đích của rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật như sau:

1. Rà soát văn bản nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, hp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

2. Hệ thống hóa văn bản nhằm công bố Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực và các danh mục văn bản, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.

 

Gửi bởi Phòng XDVB Ngày 08/12/2014