Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

04/12/2021

Điện thoại: 0211.3.862.165

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

Email: ttdvbdgts.stpvp@gmail.com, dvbdgts.tuphap@vinhphuc.gov.vn

Giám đốc: Trần Quốc Huy

Email: huytq3@vinhphuc.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Xây dựng kế hoạch về hoạt động của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tổ chức bán đấu giá các loại tài sản theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, cụ thể: Tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án; Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Tài sản bảo đảm trong trường hợp pháp luật về giao dịch bảo đảm quy định phải xử lý bằng bán đấu giá;Tài sản nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;Các tài sản khác phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

3. Ký hợp đồng với UBND cấp huyện, tổ chức phát triển quỹ đất hoặc cơ quan có thẩm quyền giao xử lý việc bán đấu giá quyền sử dụng đất

4. Thực hiện điều hành các cuộc bán đấu giá tài sản theo hợp đồng với Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện theo quy định pháp luật; tổ chức dịch vụ bán đấu giá tài sản khi các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

5. Tổ chức thu phí và tiền dịch vụ trong hoạt động bán đấu giá của Trung tâm theo quy định của nhà nước và của tỉnh.

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất tình hình hoạt động của Trung tâm với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tư pháp  giao.

 

Các tin đã đưa ngày: