Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

04/12/2021

Điện thoại: 0211.3.840.570


 

Trưởng phòng: Hoàng Thị Nguyệt Thu

Email: thuhtn@vinhphuc.gov.vn                         

1. Chức năng:

Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: tham mưu giúp Giám đốc Sở:

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại địa phương; đề xuất việc nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau theo quy định pháp luật;

b) Phổ biến, tập huấn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

c) Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Tư pháp.

2.2. Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật: tham mưu giúp Giám đốc Sở:

a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn;

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương; kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

c) Tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật ở địa phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp;

d) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.3. Tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

 

Các tin đã đưa ngày: