Văn phòng sở

04/12/2021

Điện thoại 0211.3.862.606

Chánh văn phòng: Hoàng Anh Tuấn

Email: tuanha3@vinhphuc.gov.vn              

1. Chức năng:

Văn phòng Sở có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở tổng hợp, điều phối hoạt động chung của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo Chương trình, Kế hoạch công tác hàng năm; quản lý công tác tổ chức, cán bộ; công tác pháp chế. Trực tiếp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, quản trị hành chính, văn thư lưu trữ, bảo mật, tài chính kế toán đối với các hoạt động của cơ quan Sở; là đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở tổng hợp, xây dựng Chương trình kế hoạch công tác tư pháp của Ngành Tư pháp, của Sở và theo dõi đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

2.2. Xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan trình Giám đốc Sở ký ban hành; theo dõi, đôn đốc các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan đảm bảo trật tự, kỷ cương.

2.3. Chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp, buổi làm việc, tiếp khách, các chuyến đi công tác của Lãnh đạo Sở; chuẩn bị nội dung các cuộc họp giao ban tháng, quý, sơ kết 6 tháng, 9 tháng tổng kết năm và thông báo kết luận của Giám đốc Sở.

2.4. Tổ chức thực hiện công tác quản trị hành chính, văn thư, lưu trữ, kiểm tra thể thức, thủ tục ban hành các văn bản của Sở, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở.

2.5. Tham mưu, thực hiện Quy chế dân chủ, công tác dân vận, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ của cơ quan; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

2.6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

2.7. Tham  mưu quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Thanh tra Sở và Văn phòng Sở Tư pháp; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập: thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.8. Tham mưu thực hiện công tác thi đua khen thưởng ngành Tư pháp Vĩnh Phúc theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

2.9. Tham mưu cho Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tư pháp, pháp luật đối với Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

2.10. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.11. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định.

2.12. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp theo quy định pháp luật.

2.13. Về công tác pháp chế: tham mưu Sở Tư pháp:

a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch công tác pháp chế hàng năm ở địa phương và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

b) Quản lý, kiểm tra công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ngành trong việc hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế đối với công chức pháp chế trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế đối với tổ chức pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước tại địa phương;

d) Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế tại địa phương.

2.14. Tham mưu giúp Giám đốc Sở triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh theo quy định.

2.15. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp theo quy định pháp luật.

2.16. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tư pháp giao.                                                     

Các tin đã đưa ngày: