Các đơn vị trực thuộc

01/10/2019

1. PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1

Điện thoại: 0211.3.860.449
Địa chỉ: Đường Chu Văn An – phường Liên Bảo – thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc
Trưởng phòng: Hoàng Minh Khoa.

Email: khoahm@vinhphuc.gov.vn

2. TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng - phường Tích Sơn -thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.3842.794

Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Tuấn An

Email: annt2@vinhphuc.gov.vn.

3. TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng - phường Tích Sơn - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.3.862.165;

Giám đốc: Trần Quốc Huy

Email: huytq3@vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: