Các phòng chức năng

04/12/2021

1. VĂN PHÒNG SỞ:
Chánh văn phòng: Hoàng Anh Tuấn

Điện thoại 0211.3.862.606
Email: tuanha3@vinhphuc.gov.vn

2. THANH TRA SỞ:

Chánh Thanh tra: Vi Thị Tuyết Ngân

Điện thoại 0211.3.842.332
Email: nganvtt@vinhphuc.gov.vn

3. PHÒNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT:
Trưởng Phòng: Phan Thị Ngọc Bích

Điện thoại: 0211.3.845.508
Email: bichptn@vinhphuc.gov.vn

4. PHÒNG XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL:

Trưởng phòng: Vũ Trường Giang

Điện thoại: 0211.3.717.457

Email: giangvt@vinhphuc.gov.vn
5. PHÒNG QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT:

Trưởng phòng: Hoàng Thị Nguyệt Thu

Điện thoại: 0211.3.840.570

Email: thuhtn@vinhphuc.gov.vn

6. PHÒNG HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP:

Trưởng phòng: Vũ Thị Bích Liên

Điện thoại: 0211.3.840.572.

Email: lienvtb@vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: